— Allmänna villkor och riktlinjer för heltidskunder—


 • Tassar i Fokus använder positiv förstärkning i kontakten med hundarna. Företaget har rätt att vägra använda metoder, utrustning eller andra träningsverktyg som strider mot företagets policy om positiv förstärkning.
 • Hunden måste kunna fungera i grupp med andra hundar, ha god vardagslydnad och kunna gå i koppel. 
 • Hunden hämtas och lämnas i hemmet. Kunden garanterar att hunden finns på avtalad plats under avtalad tidsperiod. Om hunden inte finns på avtalad plats har Tassar i Fokus rätt att neka rastning för det tillfället, utan att avdrag görs på månadskostnaden.
 • Månadskostnaden är densamma varje månad. Även när verksamheten är stängd vid aftnar, helgdagar och semester. Aktuella priser och avgifter finns på verksamhetens hemsida, med reservation för eventuella framtida prisjusteringar.
 • De dagar då verksamheten har stängt finns på verksamhetens hemsida (årskalendern är tillgänglig för inloggade kunder).
 • Semestern infaller till största del under perioden juni till augusti samt i anslutning till större helgdagar. Information om semesterperioder och enstaka semesterdagar publiceras på verksamhetens hemsida minst 30 dagar innan aktuellt tillfälle. Vid inplanering av semesterdagar utöver dessa perioder sänds information om detta ut i god tid, minst 14 dagar tidigare, till den e-postadress du som kund har angivit.
 • Företaget förbehåller sig rätten att ha begränsad tillgänglighet då verksamheten är stängd samt under kvällar och helger.
 • Som heltidskund hos Tassar i Fokus abonnerar du på din plats. Därför kan du inte göra avdrag eller skjuta på dagar om du tex blir sjuk, har semester eller av någon annan anledning inte använder platsen/nyttjar tjänsten.
 • För det fall att rastningen skulle utebli med kort varsel och Tassar i Fokus inte kan erbjuda en alternativ lösning så äger kunden rätt till delkreditering avseende den period rastningen uteblev. Krediteringen kommer på nästkommande faktura. Avdraget beräknas genom att månadskostnaden divideras med antal vardagar i den aktuella månaden.
 • Vid utebliven betalning har Tassar i Fokus rätt till att debitera en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta. Är betalningen försenad med mer än 5 helgfria dagar har Tassar i Fokus rätt att neka rastning till betalningen är företaget tillhanda. Vid upprepade betalningsförseningar har företaget har rätt att säga upp avtalet med omedelbart upphörande utan uppsägningstid. Kvarstår någon kostnad för kunden att betala in förbehåller sig företaget rätten att driva in avgiften.
 • Hunden ska vara vaccinerad mot parvovirus, valpsjuka, smittsam leversjukdom och kennelhosta dvs Nobivac DHP samt Pi/KC (DHPPi). Kan inte vaccinationsintyg uppvisas förbehåller Tassar i Fokus sig rätten att inte ta emot din hund. Detsamma gäller om hunden är sjuk (tex med smittsam hosta, svår diarré, sjukdomsrelaterade kräkningar eller feber) eller uppvisar allmänt dålig hälsa. Kopia på uppdaterat vaccinationsintyg ska mailas till företaget varje år samt lämnas in vid tecknande av avtal.
 • Om hunden måste hållas hemma pga sjukdom eller skada sker ingen reducering av avgiften. Skulle hunden behövas hållas hemma under mer än två (2) månader kan en separat överenskommelse göras gällande en reducering av månadsavgiften under den aktuella tiden.
 • Om Tassar i Fokus misstänker sjukdom eller skada hos hunden kan företaget begära att kunden uppsöker veterinär för att utreda hundens hälsostatus. Eventuella kostnader för veterinärbesök eller behandling tillkommer kunden. Tassar i Fokus har rätt att neka rastning tills dess att hundens hälsostatus har utretts. Kunden förbinder sig efter utredd hälsostatus att uppvisa veterinärintyg på att hunden inte påverkas negativt av att rastas enligt avtal. Om kunden vägrar att uppvisa giltigt veterinärintyg har företaget rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.
 • Kunden förbinder sig att hålla Tassar i Fokus uppdaterat angående eventuella förändringar i hundens liv som kan påverka rastningen eller uppfyllandet av avtalet. Detta kan t ex vara löp, inplanerade veterinäringrepp, parningar, ändringar i hundens aktivitetsnivå eller ändrad bostadsadress. Samtliga förändringar ska om möjligt meddelas minst 4 kalenderveckor innan eller vid plötsligt förändrade omständigheter så snart som möjligt.
 • Vid bekräftad dräktighet hos tik kan hunden rastas under de första fyra (4) veckorna av dräktigheten men då dräktigheten är bekräftad behöver avtalet sägas upp alternativt tecknas ett tilläggsavtal.
 • Löptikar kommer inte rastas med övriga hundar under tiden tiken löper då det påverkar övriga hundar för mycket samt lätt blir för stressfullt för tiken. Önskas enskild rastning vid löp, sjukdom eller skada så tillkommer en extra kostnad utöver abonnemangsavgiften och ett tilläggsavtal tecknas.
 • Önskvärt är att hunden har någon form av fästingskydd.
 • Tassar i Fokus har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om hundens beteende drastiskt förändras och därmed utgör en fara för personal och/eller andra hundar eller på andra sätt hindrar verksamheten.
 • Skulle hunden orsaka någon skada så gäller strikt ägaransvar enligt lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150 19 §).
 • Hunden ska vara fullt försäkrad (liv- och veterinärvård).
 • Om hunden skadas eller förolyckas under tiden hos Tassar i Fokus försöker företaget i första hand meddela kunden om situationen. Är kunden inte nåbar och ansvarig hundrastare finner läget akut tar hundrastaren med hunden till närmaste öppna djurklinik eller veterinärmottagning. Eventuella kostnader för- och kring besöket debiteras kunden. Tassar i Fokus får inte ta några beslut angående hundens vård utan kundens samtycke om inte blanketten Fullmakt för veterinärvård har fyllts i.
 • Om hunden skadas eller förolyckas under tiden hos Tassar i Fokus är företaget skyldigt att ersätta uppkomna skador och kostnader endast om det kan uppvisas att skadan har vållats av bristande tillsyn eller uppenbar oaktsamhet av företaget. Ersättning utgår i sådant fall endast med det belopp som inte täcks av hundens försäkring.
 • Tassar i Fokus förbehåller sig rätten att förkorta rastningstiden vid extrema väderförhållanden, t ex vid temperaturer under 15 grader Celsius (-15°C) samt över 30 grader Celsius (+30°C) och vid allvarlig sjukdom hos hundrastaren. Ingen reducering av avgiften sker vid dessa tillfällen.
 • Blir hunden väldigt påverkad av vissa väderförhållanden och hundens beteende under dessa väderförhållanden hindrar eller påverkar rastningen för övriga hundar kan ett tilläggsavtal för enskild rastning eller annan överenskommelse krävas under den period det gäller.
 • Vid godkännande av att Tassar i Fokus får använda bilder på din hund för tex hemsida, sociala medier och annonser, förbehåller företaget även denna rätt efter avslutat avtal.
 • Du som kund är ansvarig för att se till att hunden har lämplig utrustning för promenad i grupp (sele föredras framför halsband) Flexikoppel och stryphalsband undanbedes. Noshalti kan vara acceptabelt vid inskolning, under unghundsåldern eller vid halt väglag. Önskvärt är ett smalt koppel med en metallring vid handtaget. Kunden är ansvarig för att hundens utrustning är i gott skick och inte utgör en säkerhetsrisk samt att täcken/kläder finns tillgängligt vid behov. Tassar i Fokus har rätt att använda egna koppel under promenaderna.
 • Vid önskemål om torkning av tassar/päls efter promenader i blött väder eller bad, ska en handduk för detta ändamål finnas lättillgänglig i hundens hem.
 • Nyckel/larmkod mm till hundens hem kvitteras ut med nyckelkvittens på separat blankett. Vid uppsägning av avtal så återlämnas utkvitterat material när alla kostnader är reglerade eller enligt annan överenskommelse mellan företaget och kunden.
 • All löpande kommunikation som rör rastning och hunden sker via appen WhatsApp. Information om semester mm sker via mail.
 • Du som kund har möjlighet att vara med i en WhatsApp-grupp med övriga kunder i din hunds upptagningsområde. Efter varje promenad skickas en länk till gruppen med vilken sträcka vi har gått samt vilka hundar som har varit med på promenaden.
 • Bilder och filmer från rastningen publiceras på företagets sociala medier.
 • Som heltidskund ingår 6 kvällspassningar (med eller utan övernattning) per kalenderår, dock max tre (3) i följd. Önskas en längre passningstid än tre (3) dagar debiteras det enligt prislistan på hemsidan. En (1) timmes privatträning ingår per kalenderår. Ej utnyttjade tränings- och passningstillfällen kan inte sparas till kommande år.