Allmänna villkor och riktlinjer 

Lunchrastning i grupp

 • Tassar i Fokus använder belöningsbaserade metoder i kontakten med hundarna. Företaget har rätt att vägra använda metoder, utrustning eller andra träningsverktyg som strider mot företagets syn på hantering av hund.

 • Hunden måste kunna fungera i grupp med andra hundar, ha god vardagslydnad och kunna gå i koppel samt inte uppvisa starka reaktiva reaktioner vid möten av människor, hundar och fordon.
 • Hunden får ej uppvisa ett starkt resursförsvar gällande godis, doftfläckar, uppmärksamhet mm.
 • Hunden hämtas och lämnas i hemmet. Kunden garanterar att hunden finns på avtalad plats under avtalad tidsperiod. Om hunden inte finns på avtalad plats har Tassar i Fokus rätt att neka rastning för det tillfället, utan att avdrag görs på månadskostnaden.
 • Önskar kunden ställa i en rastning under en specifik dag eller tidsperiod bör detta meddelas i god tid, helst 48 timmar innan aktuellt tillfälle.
 • Månadskostnaden är densamma varje månad. Även när verksamheten är stängd tex vid aftnar, helgdagar och semester. Aktuella priser och avgifter finns på verksamhetens hemsida, med reservation för eventuella framtida prisjusteringar.
 • De dagar då verksamheten har stängt finns på verksamhetens hemsida (årskalendern är tillgänglig för inloggade kunder). Det är kundens ansvar att notera stängda dagar mm efter att Tassar i Fokus har meddelat att kalendern är uppdaterad.
 • Semestern infaller till största del under perioden juni till augusti samt i anslutning till större helgdagar. Information om semesterperioder och enstaka semesterdagar publiceras på verksamhetens hemsida minst 30 dagar innan aktuellt tillfälle. Vid inplanering av semesterdagar utöver dessa perioder sänds information om detta ut i god tid, minst 14 dagar tidigare, till den e-mailadress du som kund har angivit.
 • Företaget förbehåller sig rätten att ha begränsad tillgänglighet då verksamheten är stängd samt under kvällar och helger.
 • Som heltidskund hos Tassar i Fokus abonnerar du på din plats. Därför kan du inte göra avdrag eller skjuta på dagar om du tex blir sjuk, har semester eller av någon annan anledning inte använder platsen/nyttjar tjänsten.
 • För det fall att rastningen skulle utebli med kort varsel och Tassar i Fokus inte kan erbjuda en alternativ lösning så äger kunden rätt till viss återbetalning avseende den period rastningen uteblev. Återbetalningen kommer på nästkommande faktura och är som mest på 150 SEK/tillfälle.
 • Undantag för återbetalning för inställd rastning kan tex vara snökaos eller andra force majeure-relaterade händelser.
 • Vid utebliven betalning har Tassar i Fokus rätt till att debitera en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta. Är betalningen försenad med mer än 5 helgfria dagar har Tassar i Fokus rätt att neka rastning till betalningen är företaget tillhanda. Vid upprepade betalningsförseningar har företaget har rätt att säga upp avtalet med omedelbart upphörande utan uppsägningstid. Kvarstår någon kostnad för kunden att betala in förbehåller sig företaget rätten att driva in avgiften.
 • Hunden ska vara vaccinerad mot parvovirus, valpsjuka, smittsam leversjukdom och kennelhosta dvs Nobivac DHP samt Pi/KC (DHPPi). Kan inte vaccinationsintyg uppvisas förbehåller Tassar i Fokus sig rätten att inte ta emot din hund. Detsamma gäller om hunden är sjuk (tex med smittsam hosta, svår diarré, sjukdomsrelaterade kräkningar eller feber) eller uppvisar allmänt dålig hälsa. Kopia på uppdaterat vaccinationsintyg ska mailas till företaget varje år samt lämnas in vid tecknande av avtal.
 • En kort tid före avtalsstart måste ett avföringsprov göras för att säkerställa att hunden inte har några parasiter (spolmask, hakmask, giardia mm). Provresultaten måste visa att ingen förekomst av dessa finns innan hunden kan börja rastas enligt avtal. Provsvaret ska vara Tassar i Fokus tillhanda senast två (2) dagar före planerad avtalsstart annars skjuts avtalsstarten fram i tiden till provsvaret har inkommit till företaget.
 • Tassar i Fokus har rätt att kräva att avföringsprov ska göras under pågående avtalsperiod. Kostnad för detta tillkommer kunden.
 • Om Tassar i Fokus misstänker sjukdom eller skada hos hunden kan företaget begära att kunden uppsöker veterinär för att utreda hundens hälsostatus. Eventuella kostnader för veterinärbesök eller behandling tillkommer kunden. Tassar i Fokus har rätt att neka rastning tills dess att hundens hälsostatus har utretts. Kunden förbinder sig efter utredd hälsostatus att uppvisa veterinärintyg eller liknande dokumentation på att hunden inte påverkas negativt av att rastas enligt avtal eller kan utgöra någon risk för de andra hundarna (tex via smitta). Om kunden vägrar att uppvisa giltigt veterinärintyg har företaget rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.
 • Skulle en hund skulle drabbas av en smittsam sjukdom och samtliga hundar i gruppen behöver behandlas är det viktigt att detta görs samtidigt och i samförstånd för att smittan inte ska kvarstå.
 • Om hunden måste hållas hemma pga sjukdom (tex kennelhosta, magsjuka, noskvalster mm), sjukdomsbehandling eller skada sker ingen reducering av avgiften. Skulle hunden behövas hållas hemma under mer än två (2) månader kan en separat överenskommelse göras gällande en reducering av månadsavgiften under den aktuella tiden.
 • Kunden förbinder sig att hålla Tassar i Fokus uppdaterat angående eventuella förändringar i hundens liv som kan påverka rastningen eller uppfyllandet av avtalet. Detta kan t ex vara sjukdom, löp, inplanerade veterinäringrepp, parningar, ändringar i hundens aktivitetsnivå eller ändrad bostadsadress. Samtliga förändringar ska om möjligt meddelas minst fyra (4) kalenderveckor innan eller vid plötsligt förändrade omständigheter så snart som möjligt.
 • Vid bekräftad dräktighet hos tik kan hunden rastas under de första fyra (4) veckorna av dräktigheten men då dräktigheten är bekräftad behöver avtalet sägas upp alternativt tecknas ett tilläggsavtal.
 • Löptikar kommer inte rastas med övriga hundar under tiden tiken löper då det påverkar övriga hundar för mycket samt lätt blir för stressfullt för tiken. Du som kund förbinder dig till att meddela Tassar i Fokus vid första tecken av löp hos tiken.
 • Önskas enskild rastning vid löp, sjukdom eller skada så tillkommer en extra kostnad utöver abonnemangsavgiften och ett tilläggsavtal tecknas.
 • Skulle hunden inte få/kunna äta det godis som företaget tillhandahåller under mer än en (1) veckas tid pga tex restriktioner från veterinär, så är det upp till kunden att förse samtliga hundar i gruppen med det godkända godiset under den aktuella perioden alternativt boka in enskilda rastningar om rastningshjälp önskas under den tidsperiod begränsningarna gäller.
 • Önskvärt är att hunden har någon form av fästingskydd, framför allt under säsongen mars-oktober.
 • Tassar i Fokus har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om hundens beteende utgör en fara för personal och/eller andra hundar eller på andra sätt hindrar verksamheten.
 • Skulle hunden orsaka någon skada så gäller strikt ägaransvar enligt lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150 19 §).
 • Om hunden skadas eller förolyckas under tiden hos Tassar i Fokus försöker företaget i första hand meddela kunden om situationen. Är kunden inte nåbar och ansvarig hundrastare finner läget akut tar hundrastaren med hunden till närmaste öppna djurklinik eller veterinärmottagning. Eventuella kostnader för- och kring besöket debiteras kunden.
 • Tassar i Fokus får inte ta några beslut angående hundens vård utan kundens samtycke om inte blanketten Fullmakt för veterinärvård har fyllts i.
 • Om hunden skadas eller förolyckas under tiden hos Tassar i Fokus är företaget skyldigt att ersätta uppkomna skador och kostnader endast om det kan uppvisas att skadan har vållats av bristande tillsyn eller uppenbar oaktsamhet av företaget. Ersättning utgår i sådant fall endast med det belopp som inte täcks av hundens försäkring eller kundens hemförsäkring.
 • Tassar i Fokus förbehåller sig rätten att förkorta rastningstiden vid väderförhållanden som påverkar hundarna på ett negativt sätt, tex vid extremt kalla vinterdagar eller vid extremhetta under sommarhalvåret samt vid allvarlig sjukdom hos hundrastaren. Ingen reducering av avgiften sker vid dessa tillfällen.
 • Blir hunden väldigt påverkad av vissa väderförhållanden och hundens beteende under dessa väderförhållanden hindrar eller påverkar rastningen för övriga hundar kan ett tilläggsavtal för enskild rastning eller annan överenskommelse krävas under den period det gäller.
 • Vid godkännande av att Tassar i Fokus får använda bilder på din hund för tex hemsida, sociala medier och annonser, behåller företaget även denna rätt efter avslutat avtal.
 • Du som kund är ansvarig för att se till att hunden har lämplig utrustning för promenad i grupp (sele föredras framför halsband). Flexikoppel och kedjor undanbedes. Finns det en risk att hunden kan komma ur sin sele krävs ett retrieverhalsband som länkas till selen som extra säkerhet. Noshalti kan vara acceptabelt vid inskolning, under unghundsåldern eller vid halt väglag. Önskvärt är ett smalt greppvänligt koppel med en metallring vid handtaget. Kunden är ansvarig för att hundens utrustning är i gott skick och inte utgör en säkerhetsrisk samt att täcken/kläder finns tillgängligt vid behov. Tassar i Fokus har rätt att använda egen utrustning under promenaderna.
 • Vid önskemål om torkning av tassar/päls efter promenader i blött väder eller bad, ska en handduk för detta ändamål finnas lättillgänglig i hundens hem.
 • Om hunden har lätt för att få snö- och isklumpar i pälsen och under tassarna ombeds du som kund att hålla pälsen mellan trampdynorna kort och smörja in/spraya din hunds ben och tassar de dagar som behovet finns för att minska obehag och skaderisken hos hunden.
 • Nyckel/larmkod mm till hundens hem kvitteras ut med nyckelkvittens på separat blankett. Vid uppsägning av avtal så återlämnas utkvitterat material när alla kostnader är reglerade eller enligt annan överenskommelse mellan företaget och kunden.
 • All löpande kommunikation som rör rastning och hunden sker via appen WhatsApp.
 • Du som kund har möjlighet att vara med i en WhatsApp-grupp med övriga kunder i din hunds upptagningsområde.
 • Som heltidskund ingår 1 kväll med övernattning (mån-tors) per kalenderår.. Önskas en längre passningstid än en (1) kväll debiteras det enligt överenskommelse.
 • En (1) timmes privatträning ingår per kalenderår. Ej utnyttjade tränings- och passningstillfällen kan inte sparas till kommande år.